O?wiadczenie 黑料大湿Posts o ochronie prywatno?ci

Dost?pne w innych j?zykach:

Data wej?cia w ?ycie: czerwiec 2012 r.
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

Prywatno?? U?ytkownika jest wa?na. Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci zawiera informacje o tym, jak grupa spó?ek 黑料大湿Posts przetwarza dane osobowe U?ytkownika w zwi?zku z korzystaniem z witryny internetowej, aplikacji (w tym aplikacji mobilnej), produktu lub us?ugi zawieraj?cych ??cze do niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci, oraz zarz?dzaniem stosunkiem pracy naszych pracowników (co nazywamy naszymi ?Us?ugami”). Dotyczy to ogólnie nast?puj?cych grup:

 • Klienci i u?ytkownicy (w tym potencjalni); 

 • Pracownicy; 

 • Zewn?trzni partnerzy biznesowi; oraz

 • Inne osoby anga?uj?ce si? w interakcj? z nami lub których dane osobowe przechowujemy. 

Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci nie ma zastosowania do ?adnej witryny internetowej, aplikacji, produktu ani us?ugi, które zawieraj? ??cza do w?asnego o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci lub oferowanych przez strony trzecie, w których klikni?cie ??cza strony trzeciej lub umo?liwienie tych po??czeń mo?e pozwoli? stronie trzeciej na gromadzenie, wykorzystywanie lub udost?pnianie danych o Tobie. Zach?camy do zapoznania si? z odpowiednimi o?wiadczeniami o ochronie prywatno?ci.

Co to jest 黑料大湿Posts i jak mog? si? skontaktowa??

黑料大湿Posts Corporation to kanadyjska korporacja, a grupa w sk?ad grupy 黑料大湿Posts wchodzi wielu podmiotów prawnych z siedzibami na ca?ym ?wiecie. Tutaj znajduje si? pe?na lista naszych lokalizacji.

Spó?ka 黑料大湿Posts pe?ni funkcj? administratora danych U?ytkownika w sytuacjach, gdy okre?la ona, w jaki sposób i do jakich celów dane osobowe mog? by? u?ywane. Spó?ka 黑料大湿Posts ?wiadcz?ca okre?lon? Us?ug? (zgodnie z definicj?), jest g?ównym administratorem danych osobowych U?ytkownika. Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy 黑料大湿Posts wyst?puje jako podmiot przetwarzaj?cy lub dostawca us?ug dla innego administratora (np. klientów 黑料大湿Posts). 

Wszelkie komentarze, opinie, skargi i pytania mo?na kierowa? na adres privacy.issues@thomsonreuters.com lub do naszego Dyrektora ds. zgodno?ci z przepisami i Inspektora ochrony danych: 黑料大湿Posts, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Szwajcaria.

Jakie dane osobowe s? zbierane i przetwarzane?

Zasadniczo gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przetwarzamy dane osobowe w nast?puj?cych kategoriach:

Kategoria

Przyk?ady

Imi? i nazwisko oraz dane kontaktowe

Imi? i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator u?ytkownika mediów spo?eczno?ciowych, adres e-mail

Informacje o koncie

Identyfikator konta, identyfikator u?ytkownika, profil konta, ustawienia i preferencje, historia zakupów, subskrypcje i rejestracje

Informacja o bezpieczeństwie

Po?wiadczenia u?ytkownika (nazwa u?ytkownika i has?o) i podobne informacje dotycz?ce bezpieczeństwa, indywidualna aktywno?? w sieci zapisana w dziennikach bezpieczeństwa i audytach

Informacje o rozliczeniach i p?atno?ciach

Informacje o p?atno?ciach i kartach p?atniczych lub informacje o koncie bankowym, dane kontaktowe do rozliczeń, informacje o wysy?ce i rozliczeniu

Wk?ad i tre?ci u?ytkownika

Dane osobowe zawarte w tre?ciach i komunikatach przesy?anych, udost?pnianych lub wprowadzanych za po?rednictwem naszych Us?ug lub naszych sieci i infrastruktury, w tym informacje zwrotne oraz tre?? komunikacji mi?dzy U?ytkownikiem a nami lub wysy?anej za po?rednictwem naszej sieci i Us?ug

Informacje o urz?dzeniu i przegl?darce

Informacje o sieci i dostawcy us?ug internetowych (ISP), adresy protoko?u internetowego (IP), identyfikatory urz?dzeń i przegl?darek, informacje o urz?dzeniach i przegl?darkach, identyfikatory reklam, identyfikatory plików cookie/?ledz?cych i powi?zane informacje

Informacje o u?ytkowaniu i przegl?daniu

Historia u?ytkowania, wyszukiwania i przegl?dania, historia podró?y u?ytkownika (w tym klikni?cia, nawigacja, dzia?ania u?ytkownika, interakcje i powtórki sesji), analizy i metryki u?ytkowania i diagnostyki, w tym w naszych Us?ugach oraz w naszych sieciach wewn?trznych i urz?dzeniach korporacyjnych przez pracowników, kontrahentów i odwiedzaj?cych witryn?.

Dane lokalizacji

Region, kraj, województwo oraz przybli?one i dok?adne dane geolokalizacyjne

Dane demograficzne

Wiek, data urodzenia, stan cywilny, p?e?, cechy fizyczne, stan s?u?by wojskowej, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, orientacja seksualna, pochodzenie rasowe lub etniczne, przynale?no?? zwi?zkowa

Zdj?cia, nagrania audio, wideo

Zdj?cia, nagrania d?wi?kowe, nagrania wideo, w tym nagrania z telewizji przemys?owej i innych kamer bezpieczeństwa u?ywanych w naszych lokalizacjach i podczas wydarzeń

Wnioskowanie na podstawie danych osobowych

Profile odzwierciedlaj?ce preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencj?, zdolno?ci i uzdolnienia danej osoby.

Informacje dotycz?ce pracy zawodowej, edukacji i organizacji

Organizacje stowarzyszone (takie jak pracodawca, stowarzyszenia bran?owe lub organy wydaj?ce licencje) oraz stan, stanowisko i tytu?, informacje o wspó?pracownikach i kontaktach, historia pracy zawodowej i edukacji, certyfikaty i licencje zawodowe, numer identyfikacyjny pracownika, akta pracownika (w tym informacje o wynikach i wynagrodzeniach), informacje dotycz?ce podania o prac?

Wywiad ?rodowiskowy

Informacje z wywiadu ?rodowiskowego, w tym kartoteka kryminalna

Informacje na temat zdrowia, ?wiadczeń i ubezpieczeń

Rejestracja i uczestnictwo w programach ubezpieczeniowych lub programach ?wiadczeń, dane osobowe beneficjentów, cz?onków rodziny, osób kontaktowych w nag?ych wypadkach lub osób pozostaj?cych na utrzymaniu beneficjenta, dokumentacja medyczna, informacje o niepe?nosprawno?ci

Informacje o to?samo?ci

Identyfikatory rz?dowe (np. NIP, numer ubezpieczenia spo?ecznego, numer paszportu lub prawa jazdy)

Informacje finansowe

Status finansowy, zeznania podatkowe i powi?zane informacje, dokumenty finansowe, zdolno?? kredytowa, lista p?ac i powi?zane informacje

Informacje prawne

Status prawny, status imigracyjny, sprawy s?dowe i post?powania s?dowe, rejestry rz?dowe, akta w?asno?ci osobistej lub nieruchomo?ci, zastawy i orzeczenia, akta zgonów, dokumenty urz?dowe, akta jazdy, licencje i rejestracje oraz informacje karne (takie jak aresztowania, zarzuty, wyroki skazuj?ce i akta wi?zienne)

(W przypadku mieszkańców Kalifornii wymagane przez nas dane do ujawnienia na mocy CCPA/CPRA s? opisane w naszym California Statement.)

Uwaga dotycz?ca prywatno?ci dzieci w Internecie.
Nasze Us?ugi online zapewniaj? rozwi?zania informacyjne przeznaczone dla specjalistów i nie gromadzimy ?wiadomie ?adnych danych osobowych dzieci poni?ej szesnastego (16) roku ?ycia.

W jaki sposób dane osobowe s? zbierane?

 • Bezpo?rednie interakcje: U?ytkownik podaje swoje dane osobowe podczas interakcji z nami, na przyk?ad zak?adaj?c konto w Us?ugach, wype?niaj?c formularze, kontaktuj?c si? z nami, sk?adaj?c podania o prac? i wspó?pracuj?c z nami.

 • Informacje przekazywane przez u?ytkowników: gromadzimy dane osobowe, gdy u?ytkownicy przesy?aj?, udost?pniaj?, wysy?aj? lub wprowadzaj? te informacje za po?rednictwem naszych Us?ug lub sieci, albo gdy komunikuj? si? z nami.

 • Automatycznie: gromadzimy dane osobowe podczas interakcji z u?ytkownikiem, np., gdy u?ytkownik korzysta z Us?ug, odwiedza nasze biura lub uczestniczy w organizowanych przez nas wydarzeniach, otwiera nasz? korespondencj? e-mail, ogl?da nasze reklamy lub kontaktuje si? z nami. Niektóre z tych danych osobowych mo?emy gromadzi? za pomoc? plików cookie i innych podobnych technologii. Aby dowiedzie? si? wi?cej na ten temat, nale?y przeczyta? O?wiadczenie dotycz?ce plików cookie i IBA.

 • Strony trzecie lub publicznie dost?pne ?ród?a: mo?emy otrzymywa? dane osobowe u?ytkowników od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy biznesowi (w tym brokerzy danych i partnerzy reklamowi), organizacje u?ytkownika, agencjerz?dowe udost?pniaj?ce publiczne rejestry oraz z innych publicznie lub ogólnie dost?pnych ?róde? (w tym stron internetowych).

W jaki sposób dane osobowe s? wykorzystywane?

Ta sekcja zawiera szczegó?owy opis celów, dla których wykorzystujemy dane osobowe, oraz ró?nych podstaw prawnych do przetwarzania tych danych osobowych. 

Cel

Podstawa prawna

 • Wype?nianie naszych zobowi?zań wynikaj?cych z umowy, w tym zarejestrowanie konta U?ytkownika i ?wiadczenie naszych Us?ugi oraz wype?nianie naszych zobowi?zań jako pracodawcy

 • Komunikowanie si? z U?ytkownikiem na temat naszych Us?ug i przetwarzanie zwi?zanych z nimi transakcji

 • W dowolnym celu za zgod? U?ytkownika lub zgodnie z jego instrukcjami

 • Nasze wywi?zanie si? z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez U?ytkownika warunkach lub instrukcjach 

 • Obs?uga, ulepszanie i/lub personalizowanie naszych Us?ug, sieci i urz?dzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powi?zanej infrastruktury

 • Opracowywanie nowych produktów, us?ug, tre?ci i innych ofert 

 • Monitorowanie korzystania z naszych Us?ug, sieci i urz?dzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powi?zanej infrastruktury

 • Inspekcja korzystania z naszych Us?ug, sieci i urz?dzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powi?zanej infrastruktury, w tym interakcji z klientami

 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych Us?ug, sieci i urz?dzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powi?zanej infrastruktury

 • Wykrywanie oszustw i nadu?y? z uwzgl?dnieniem naszych Us?ug, sieci i urz?dzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powi?zanej infrastruktury

 • Zarz?dzanie naszymi operacjami wewn?trznymi (np. administrowanie kontem, wdra?anie zasobów korporacyjnych, fakturowanie, rozwi?zywanie problemów, naprawa)

 • Nasze wywi?zanie si? z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez U?ytkownika warunkach lub instrukcjach 

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • ?wiadczenie naszych Us?ug stronom trzecim, w przypadku gdy nasze Us?ugi i tre?ci zawieraj? dane osobowe U?ytkownika. Zgodnie z niektórymi przepisami lokalnymi o ochronie prywatno?ci mo?e to stanowi? ?sprzeda?” danych osobowych.

 • Nasze wywi?zanie si? z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez U?ytkownika warunkach lub instrukcjach 

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Wysy?anie U?ytkownikowi spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam i marketingu 

 • Ulepszanie i rozwijanie nowych kampanii marketingowych, segmentów i materia?ów

 • Umo?liwienie U?ytkownikowi udzia?u w losowaniu nagród, konkursie lub wype?nienia ankiety

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez U?ytkownika warunkach lub instrukcjach

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Zarz?dzanie relacjami z kandydatem i pracownikiem (np. w ramach procesu rekrutacji, wywiadu ?rodowiskowego, procesu wdra?ania pracowników i zarz?dzaniu nimi)

 • Zapewnienie i/lub ulepszanie ?wiadczeń dost?pnych dla pracowników i/lub zarz?dzanie tymi ?wiadczeniami

 • Poprawianie komfortu naszych pracowników

 • Komunikowanie si? z U?ytkownikiem w sprawach zwi?zanych z rekrutacj? i by?ymi pracownikami, a tak?e administrowanie zasobami ludzkimi

 • Nasze wywi?zanie si? z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez U?ytkownika warunkach lub instrukcjach

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Realizowanie naszych praw i/lub ochrona naszych praw i w?asno?ci lub praw i w?asno?ci innych 

 • Dokonywanie sprzeda?y, fuzji, przej?cia lub innego zbycia w odniesieniu do naszej spó?ki

 • Wspieranie naszych innych interesów handlowych zgodnie z prawem

 • Inne cele wymagane lub dozwolone przez prawo

 • Realizowanie uzasadnionego interesu 

 • Spe?nienie naszych zobowi?zań prawnych

 • Ochrona ?ywotnych interesów U?ytkownika lub interesów innej osoby

Komu s? udost?pniane dane osobowe?

 • Organizacje i kontakty U?ytkownika.

 • Podmioty stowarzyszone w ramach grupy spó?ek 黑料大湿Posts.

 • Zewn?trzni partnerzy biznesowi, którzy wspieraj? nasz? dzia?alno??, np. nasi partnerzy w zakresie tre?ci oraz inni partnerzy, dostawcy i podwykonawcy, dostawcy us?ug analitycznych, agencje reklamowe i marketingowe, instytucje kredytowe i inne strony trzecie, z którymi wspó?pracujemy.

 • Strony trzecie w celu sprzeda?y ich produktów lub us?ug.

 • Klienci i u?ytkownicy zewn?trzni, gdzie Us?ugi i tre?ci zawieraj? dane osobowe U?ytkownika, na przyk?ad gdy zbieramy informacje z ró?nych ?róde? publicznych i prywatnych w celu tworzenia zestawień, raportów, profili i katalogów (takich jak katalogi adwokatów i prawników), w których te tre?ci mog? by? udost?pniane wszystkim u?ytkownikom tych Us?ug. Zgodnie z niektórymi przepisami lokalnymi o ochronie prywatno?ci mo?e to stanowi? ?sprzeda?” danych osobowych. 

 • Agencje rz?dowe i strony trzecie zaanga?owane w nasz? sprzeda? lub zakup firmy lub aktywów, w tym w zwi?zku z takimi dzia?aniami, jak fuzja, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, upad?o??, likwidacja, rozwi?zanie lub inna forma dysponowania aktywami.

 • Organy ?cigania, agencje rz?dowe lub inne strony trzecie w celu przestrzegania prawa, nakazu s?dowego, wniosku prawnego lub innego post?powania prawnego, jak równie? w celu egzekwowania postanowień umów lub ochrony praw, w?asno?ci lub bezpieczeństwa naszej firmy, pracowników, klientów lub innych osób (w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony przed oszustwami i ograniczania ryzyka kredytowego).

 • Inne podmioty, gdy jest to niezb?dne do wype?nienia zobowi?zań wynikaj?cych ze zgód wyra?onych przez U?ytkownika lub poleceń U?ytkownika.

Gdzie s? przechowywane dane osobowe?

Jak zaznaczyli?my powy?ej, jeste?my organizacj? globaln?, w zwi?zku z czym dane osobowe U?ytkownika mog? by? przekazywane poza jego kraj zamieszkania i mog? by? przechowywane w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, oraz mog? wykorzystywane z ró?nych krajów. Kontaktuj?c si? z nami, U?ytkownik upowa?nia nas do przekazywania swoich danych osobowych poza granice jego kraju zamieszkania i przyjmuje do wiadomo?ci, ?e mo?emy przekazywa? jego dane osobowe do krajów, w których przepisy w zakresie ochrony prywatno?ci mog? by? mniej restrykcyjne ni? w kraju zamieszkania U?ytkownika. Ponadto U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e mo?emy nie by? w stanie zapobiec uzyskaniu dost?pu do danych osobowych przez organy rz?dowe w niektórych krajach.

Jakie kroki s? podejmowane w celu ochrony danych osobowych?

Dok?adamy wszelkich starań w celu wdra?ania ?rodków technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu ochron? bezpieczeństwa danych osobowych. Nale?y jednak pami?ta?, ?e ?adna metoda transmisji przez Internet lub przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna i nie mo?emy zagwarantowa? jej ca?kowitego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo informacji zale?y równie? od U?ytkownika. U?ytkownik jest zobowi?zany do stosowania unikalnych, silnych nazw u?ytkownika i hase? na ka?dym ze swoich kont oraz dbanie o poufno?? po?wiadczeń. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatno?ci ani ?rodków bezpieczeństwa cybernetycznego stosowanych w naszych Us?ugach, a jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych odbywa si? na w?asne ryzyko U?ytkownika.

Jak d?ugo s? przechowywane dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z wymogami naszego harmonogramu przechowywania dokumentacji, który ró?ni si? w zale?no?ci od Us?ugi, funkcji biznesowej, kraju, klas rekordów i typów rekordów. Okres przechowywania obliczamy na podstawie czasu, w którym dane osobowe s? potrzebne do: (a) realizacji celów opisanych w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci, (b) dotrzymania terminów wymaganych lub zalecanych przez organy regulacyjne, organizacje zawodowe lub stowarzyszenia, (c) przestrzegania obowi?zuj?cych przepisów, prawnego obowi?zku przechowywania dokumentów oraz innych wymogów ustawowych (w tym zobowi?zań umownych), oraz (d) realizacji wniosków i ??dań U?ytkownika.

Jakie mam prawa do swoich danych osobowych?

Lokalne przepisy dotycz?ce prywatno?ci mog? przyznawa? U?ytkownikowi prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, a my nie b?dziemy ?wiadomie dyskryminowa? U?ytkownika wskutek skorzystania przez niego z któregokolwiek z praw do ochrony prywatno?ci. Prawa te ró?ni? si? w zale?no?ci od przepisów lokalnych, które dotycz? U?ytkownika, ale mog? obejmowa? jedno lub wi?cej z poni?szych:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia, ?e przetwarzamy dane osobowe U?ytkownika i, je?li tak jest, prawo do uzyskania dost?pu, poprawiania, uzupe?niania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ??dania ograniczenia przetwarzania i usuni?cia niektórych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, w tym prawo do otrzymania danych osobowych w przeno?nej kopii. Aby przes?a? wniosek, U?ytkownik mo?e skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem naszego .

 • Mo?liwo?? rezygnacji z otrzymywania marketingowych wiadomo?ci e-maili od nas przez wys?anie do nas wiadomo?ci e-maila lub klikni?cie ??cza rezygnacji z subskrypcji u do?u ka?dej otrzymanej od nas wiadomo?ci e-mail.

 • Mieszkańcy stanów Nevada i Virginia oraz, od 1 lipca 2023 r. , Kolorado i Connecticut, jak równie? od 31 grudnia 2023 r. , Utah, mog? równie? skorzysta? z prawa do rezygnacji z wykorzystywania ich danych osobowych na potrzeby reklamy ukierunkowanej (w tym reklamy behawioralnej online) i/lub rezygnacji ze sprzeda?y ich danych osobowych, klikaj?c ??cze ?” (Nie zgadzam si? na sprzedawanie moich danych osobowych)lub telefonuj?c pod numer 1-866-633-7656. 

Mieszkańcy stanu Kalifornia mog? korzysta? z praw wymienionych w naszym O?wiadczeniu dotycz?cym stanu Kalifornia; a wnioski o nasze Produkty do rejestrów publicznych mog? by? sk?adane jak opisano w naszym o?wiadczeniu .

WA?NE: Te prawa nie s? absolutnie gwarantowane i istnieje kilka wyj?tków, w których mo?emy nie mie? obowi?zku spe?nienia pro?by U?ytkownika. Jeste?my zobowi?zani do przestrzegania tych praw tylko w zakresie, w jakim dzia?amy jako administrator danych, a ??dane prawa zosta?y przyznane U?ytkownikowi i maj? do niego zastosowanie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami o ochronie danych. Prosimy zapozna? si? z lokalnymi przepisami o ochronie danych, aby okre?li?, jakie prawa mog? przys?ugiwa? U?ytkownikowi oraz kiedy dost?p do tych praw jest ograniczony. U?ytkownik mo?e odwo?a? si? od negatywnej decyzji w sprawie swoich wniosków, wysy?aj?c do nas wiadomo?? e-mail lub list; U?ytkownik ma prawo z?o?y? skarg? do lokalnego organu regulacyjnego, je?li nie jest zadowolony z naszych odpowiedzi na jego wnioski lub ze sposobu, w jaki zarz?dzamy danymi osobowymi U?ytkownika. Zach?camy jednak do wcze?niejszego skontaktowania si? z nami, aby?my mogli zaj?? si? tymi w?tpliwo?ciami bezpo?rednio.

Zmiany niniejszego O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci

Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci mo?e z czasem ulega? zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do jego aktualizacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Powiadomimy U?ytkownika o zmianach w naszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci, zmieniaj?c dat? ?ostatniej aktualizacji” i publikuj?c zaktualizowane O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci na tej stronie. Mo?emy okresowo wysy?a? wiadomo?ci e-mail z przypomnieniami o naszych warunkach, ale U?ytkownik ma równie? obowi?zek regularnego sprawdzania naszych Us?ug, by zapozna? si? z aktualnym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci i wszelkimi wprowadzanymi w nim zmianami. 

Je?li istniej? jakiekolwiek ró?nice mi?dzy wersj? angielsk? naszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci a wersj? przet?umaczon? na inny j?zyk, wersja angielska jest nadrz?dna.

Dodatkowe o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci

W zale?no?ci od konkretnej Us?ugi, z której korzysta U?ytkownik, lub okre?lonych interakcji z nami (np. gdy U?ytkownik ubiega si? o prac? lub pracuje dla nas), mo?emy udost?pni? inne lub uzupe?niaj?ce o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci, które opisuj? i reguluj?, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe U?ytkownika. W takiej sytuacji te ró?ne lub uzupe?niaj?ce o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci maj? zastosowanie do tej konkretnej Us?ugi lub tych konkretnych interakcji. Prosimy o zapoznanie z poni?szymi dodatkowymi o?wiadczeniami o ochronie prywatno?ci:

 • W przypadku naszych produktów s?u??cych do zapobiegania ryzyku i oszustwom (?Produkty do rejestrów publicznych”, w tym Westlaw Public Records oraz CLEAR) prosimy o zapoznanie si? z naszym dodatkowym o?wiadczeniu .
 • W celu uzyskania informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i innych zautomatyzowanych technologii, a tak?e reklam opartych na zainteresowaniach odsy?amy do naszego O?wiadczenia dotycz?cego plików cookie i IBA.


Supplemental Privacy Statement?for California consumers under CCPA/CPRA?

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

?

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

?

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

?

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

?

G. Geolocation data

Physical location or movements.

?

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

?

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

?

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

?

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless 黑料大湿Posts is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.

?


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

?

D. Commercial information

?

E. Biometric information

?

F. Internet or other similar network activity

?

G. Geolocation data

?

H. Sensory data

?

I. Professional or employment-related information

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

?

K. Inferences drawn from other personal information

?

L. Sensitive personal information

?


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

?

D. Commercial information

?

E. Biometric information

?

F. Internet or other similar network activity

?

G. Geolocation data

?

H. Sensory data

?

I. Professional or employment-related information

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

?

K. Inferences drawn from other personal information

?

L. Sensitive personal information

?

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our , by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


O?wiadczenie dotycz?ce plików cookie i IBA

Niniejsze O?wiadczenie dotycz?ce plików cookie i IBA uzupe?nia nasze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci i szczegó?owo wyja?nia, jak my i nasi zewn?trzni partnerzy biznesowi wdra?amy pliki cookie i inne technologie ?ledzenia (?Technologie ?ledzenia”), tak?e w przypadku reklam opartych na zainteresowaniach (IBA), oraz w jaki sposób U?ytkownik mo?e je kontrolowa?.

Czym s? pliki cookie i inne technologie ?ledzenia?

?Pliki cookie” to ma?e fragmenty danych, przechowywane w plikach tekstowych, które s? przechowywane w przegl?darce, komputerze lub innym urz?dzeniu U?ytkownika. Pliki cookie, których u?ywamy, mog? obejmowa? ?pliki cookie flash” (lub  ?lokalne obiekty udost?pnione”) oraz ?pliki cookie HTML5”, które przechowuj? informacje na urz?dzeniu U?ytkownika (poza przegl?dark?) i s? specyficzne dla tre?ci obs?ugiwanych przez Adobe? Flash lub HTML5. My i nasi zewn?trzni partnerzy biznesowi mo?emy równie? korzysta? z innych technologii ?ledzenia, takich jak ?sygna?y nawigacyjne WWW” (znane tak?e jako ?tagi” i ?piksele”), które s? ma?ymi obrazami osadzonymi w naszych Us?ugach, tre?ciach lub wiadomo?ciach e-mail, a tak?e ?osadzone skrypty”, które s? fragmentami kodu tymczasowo pobieranymi na urz?dzenie U?ytkownika. Te inne technologie ?ledzenia s? cz?sto u?ywane w po??czeniu z plikami cookie, ale mog? by? przechowywane na urz?dzeniu U?ytkownika w inny sposób ni? pliki cookie, wi?c wy??czenie plików cookie mo?e nie wy??czy? tych technologii ?ledzenia.

Te technologie ?ledzenia mog? by? obs?ugiwane i konfigurowane przez nas (?W?asne modu?y ?ledz?ce”) lub przez naszych zewn?trznych partnerów biznesowych, takich jak sieci spo?eczno?ciowe, sieci reklamowe i dostawcy tre?ci (?Zewn?trzne modu?y ?ledz?ce”); i mog? by? skonfigurowane na jedne odwiedziny (za pomoc? ?modu?u ?ledzenia sesji”), kiedy to s? one usuwane po tych odwiedzinach, lub do pozostawania na urz?dzeniu U?ytkownika, by mog?y by? u?ywane podczas wielu kolejnych odwiedzin (za pomoc? ?trwa?ego modu?u ?ledz?cego”).

Dlaczego u?ywamy plików cookie i innych technologii ?ledzenia?

U?ywamy technologii ?ledzenia do kilku ró?nych celów. S? one szeroko u?ywane do zapami?tywania U?ytkownika i jego preferencji oraz do analizy jego interakcji z nami w internecie, aby?my mogli realizowa? podstawowe funkcje (takie jak ?wiadczenie naszych Us?ug lub dostarczanie tre?ci oraz umo?liwianie u?ytkownikom rejestracji i pozostawania zalogowanymi), personalizowa? nasze Us?ugi i tre?ci oraz zapewnia? jako??, spójno?? i efektywno?? naszym u?ytkownikom, analizowa? korzystanie z naszych Us?ug i interakcje z tre?ciami (w tym wiadomo?ciami e-mail) oraz dostarcza? reklamy (w tym IBA) i mierzy? ich skuteczno??.

Jak U?ytkownik mo?e kontrolowa? stosowanie technologii ?ledzenia?

U?ytkownik mo?e ograniczy? stosowanie plików cookie lub ca?kowicie wy??czy? ich obs?ug?. Wi?kszo?? nowoczesnych przegl?darek umo?liwia zmian? ustawień plików cookie i innych elementów ?ledz?cych, a ustawienia te mo?na zwykle znale?? w menu opcji lub preferencji przegl?darki. Pliki cookie Flash mo?na usun?? tylko w programie Adobe Flash, a nie za po?rednictwem przegl?darki. Informacje na temat zarz?dzania plikami cookie Flash mo?na znale?? na . Dodatkowo mo?na zrezygnowa? z Google Analytics, instaluj?c . 

W niektórych naszych Us?ugach mo?na równie? zauwa?y? ?baner plików cookie”, który umo?liwia zarz?dzanie u?ywaniem przez nas plików cookie i innych technologii ?ledzenia. Klikaj?c baner, mo?na uzyska? wi?cej informacji na temat tego, jakie pliki cookie s? u?ywane w danej Us?udze i co mo?na wy??czy?. Nale?y przy tym mie? na uwadze, ?e nie ma mo?liwo?ci wy??czenia ?adnych technologii ?ledzenia, okre?lonych jako ?ci?le niezb?dne. 

Uwaga: wy??czenie wszystkich plików cookie lub innych technologii mo?e uniemo?liwi? prawid?owe dzia?anie niektórych funkcji Us?ug.

Czy 黑料大湿Posts przestrzega sygna?ów Do Not Track (Nie ?led?)?

Zasadniczo, obecnie nie reagujemy na sygna?y ?Nie ?led?” wysy?ane przez przegl?darki internetowe ani nie podejmujemy ?adnych dzia?ań w tym zakresie; niemniej w niektórych przypadkach zewn?trzni partnerzy biznesowi, którzy ??cz? si? z naszymi Us?ugami, honoruj? sygna?y ?Nie ?led?”.

Co to jest reklama oparta na zainteresowaniach (IBA)?

?Reklama oparta na zainteresowaniach” (IBA) zwana cz?sto ?reklam? kierowan?”, ?reklam? behawioraln? online” oraz ?reklam? spersonalizowan?” polega ogólnie na wy?wietlaniu spersonalizowanych lub ukierunkowanych reklam dostosowanych do zainteresowań i danych demograficznych U?ytkownika. IBA mo?e równie? obejmowa? analizy i raporty zwi?zane z tymi reklamami (np. pomiar i atrybucja reklam, segmentacja oraz badania rynku). 

Mo?emy wy?wietla? U?ytkownikowi IBA za pomoc? technologii ?ledzenia i innych informacji, które U?ytkownik udost?pnia nam podczas interakcji z naszymi Us?ugami, tre?ciami i reklamami. Zatrudniamy ró?nych zewn?trznych partnerów biznesowych do wy?wietlania IBA U?ytkownikowi i mo?emy udost?pnia? tym partnerom biznesowym pewne informacje o U?ytkowniku, jak równie? nasze technologie ?ledzenia s?u??ce do tego celu. Niektórzy z tych partnerów zewn?trznych umieszczaj? w?asne technologie ?ledzenia w naszych Us?ugach i tre?ciach, za pomoc? których automatycznie otrzymuj? oni adres IP U?ytkownika, informacje o przegl?darce lub urz?dzeniu oraz inne informacje uzyskiwane za pomoc? tych technologii ?ledzenia. Niektórzy z naszych zewn?trznych partnerów biznesowych b?d?cych (oraz ich partnerzy biznesowi) mog? równie? wykorzystywa? lub dostarcza? nam dodatkowe informacje o U?ytkowniku, które zosta?y przez nich zebrane niezale?nie, ze ?róde? offline i online, aby lepiej kierowa? i dostarczy? U?ytkownikowi trafniejsze reklamy. Niektórzy z tych partnerów zewn?trznych mog? gromadzi? dane osobowe dotycz?ce aktywno?ci U?ytkownika online na przestrzeni czasu i na ró?nych stronach internetowych. Nale?y pami?ta?, ?e nie kontrolujemy praktyk ochrony prywatno?ci tych stron trzecich, a ich praktyki ochrony prywatno?ci nie s? obj?te niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci.

Jak U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z IBA?

Oprócz powy?szego U?ytkownik mo?e równie? zrezygnowa? z otrzymywania IBA od firm zrzeszonych w:

 • Digital Advertising Alliance (DAA), w ramach którego U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z IBA za pomoc? tego ; i/lub

 • inicjatywie Network Advertising Initiative (NAI), w ramach której U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z IBA za pomoc? tego oraz firm na terenie UE/EWG, ; i/lub

 • aplikacji do rezygnacji na urz?dzeniach mobilnych.

Niektóre urz?dzenia mobilne mog? mie? identyfikator reklamowy, który umo?liwia firmom wy?wietlanie IBA na danym urz?dzeniu. W zale?no?ci od urz?dzenia U?ytkownik mo?e mie? mo?liwo?? ograniczenia wy?wietlania reklam, udost?pniania tego identyfikatora reklamowego lub zresetowania identyfikatora reklamowego, a tak?e wy??czenia ?ledzenia lokalizacji urz?dzenia — w tym precyzyjnego ?ledzenia geolokalizacji — na urz?dzeniu mobilnym lub w niektórych aplikacjach. Aby uzyska? informacje o dost?pnych opcjach, nale?y skontaktowa? si? z producentem posiadanego urz?dzenia. Wi?cej informacji na temat ustawień wykorzystywania danych o przegl?daniu stron internetowych przez U?ytkownika na potrzeby IBA mo?na znale?? na stronach: , , i .

Ponadto niektóre z naszych Us?ug mog? równie? wy?wietla? ??cza Nie sprzedawaj moich danych osobowych lub Nie udost?pniaj moich danych osobowych (lub podobne), których klikni?cie mo?e pozwala? na zrezygnowanie z ?udost?pniania” lub ?sprzeda?y” danych osobowych U?ytkownika zgodnie z wymogami niektórych lokalnych przepisów o ochronie prywatno?ci. Klikni?cie takiego ??cza mo?e ograniczy? sposób, w jaki wraz z zewn?trznymi partnerami biznesowymi mo?emy wykorzystywa? dane osobowe U?ytkownika na potrzeby IBA.

Uwaga: niektóre z opisanych powy?ej opcji dotycz? konkretnej przegl?darki lub urz?dzenia, a po zmianie urz?dzenia lub przegl?darki mo?e by? konieczne ponowne ustawienie rezygnacji. Nale?y równie? pami?ta?, ?e nawet je?li U?ytkownik zrezygnuje z IBA, mo?e nadal otrzymywa? reklamy i materia?y marketingowe, ale nie b?d? one spersonalizowane pod k?tem jego potrzeb.

Niniejsze O?wiadczenie dotycz?ce plików cookie i IBA zosta?o ostatnio zaktualizowane 1 stycznia 2023 r.


O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci w tre?ciach informacyjnych

1. Wprowadzenie

Jeste?my globaln? firm? ?wiadcz?c? Us?ugi w zakresie informacji biznesowych i z dum? rozpowszechniamy tre?ci w ramach naszych Us?ug. Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci w tre?ciach informacyjnych stanowi uzupe?nienie do powy?szego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci i doprecyzowuje, w jaki sposób rozpowszechniamy tre?ci informacyjne w ramach naszych Us?ug oraz jak nimi zarz?dzamy.

2. Dlaczego 黑料大湿Posts publikuje tre?ci informacyjne?

黑料大湿Posts publikuje ró?nego rodzaju tre?ci, takie jak statuty, prawa, przepisy, zasady, sprawy s?dowe, opinie, analizy ekspertów, artyku?y, formularze, rejestry publiczne, traktaty, s?owniki i wiele innych typów informacji, które naszym zdaniem maj? charakter profesjonalny i warto?? orzecznicz? dla naszych klientów lub ogó?u spo?eczeństwa.

3. Jak 黑料大湿Posts pozyskuje tre?ci informacyjne?

黑料大湿Posts pozyskuje tre?ci informacyjne na wiele sposobów. Czasami kupujemy je od innych osób lub udzielamy na nie licencji; czasami otrzymujemy je na podstawie umowy, na mocy której jeste?my zobowi?zani do ich gromadzenia i rozpowszechniania; czasami sami zlecamy ich przygotowanie, a czasami tre?ci te s? zbierane z ró?nych ?róde? publicznych, takich jak rejestry publiczne, ?ród?a dziennikarskie oraz informacje znajduj?ce si? w domenach publicznych. Wszelkie dane osobowe zawarte w tre?ciach informacyjnych, które s? nast?pnie rozpowszechniane przez 黑料大湿Posts, pochodz? z oryginalnego tekstu zawarto?ci o charakterze informacyjnym.

4. Jak 黑料大湿Posts przygotowuje tre?ci informacyjne?

Oprócz dystrybucji tre?ci informacyjnych 黑料大湿Posts zajmuje si? ich przygotowaniem — innymi s?owy, 黑料大湿Posts przygotowuje i udost?pnia streszczenia, metadane lub inne powi?zane informacje dotycz?ce tre?ci pierwotnej. Na przyk?ad, zg?aszane sprawy w naszych produktach prawnych mog? zawiera? przypisy, najwa?niejsze cytaty i inne metadane, jak równie? oryginalny, pe?ny tekst akt sprawy s?dowej. W wielu przypadkach 黑料大湿Posts odpowiada za przygotowanie tre?ci. Wszelkie dane osobowe zawarte w przygotowanych materia?ach pochodz? z oryginalnych informacji dostarczonych przez ?ród?o.

5. Czy 黑料大湿Posts redaguje lub zmienia tre?? oryginalnych informacji?

Z wyj?tkiem b??dów typograficznych i zmian formatu zgodnych ze stylem redakcji oraz z wyj?tkiem zaleceń ?ród?a oryginalnej tre?ci informacyjnej 黑料大湿Posts w wi?kszo?ci przypadków nie redaguje ani nie zmienia tre?ci oryginalnej tre?ci informacyjnej.

6. Co zrobi?, je?li chc? zmieni? lub usun?? moje dane osobowe zawarte w tre?ci informacyjnej lub po prostu usun?? tre?? informacyjn??

W wielu przypadkach nie jeste?my ?ród?em tre?ci informacji, a 黑料大湿Posts nie ma obowi?zku zmiany ani usuni?cia oryginalnej tre?ci, w tym jakichkolwiek danych osobowych, chyba ?e otrzyma zweryfikowan? pro?b? ze ?ród?a tre?ci informacji, np. orzeczenie s?du pierwszej instancji.

W razie jakichkolwiek pytań lub w?tpliwo?ci dotycz?cych jakichkolwiek tre?ci informacyjnych lub danych osobowych U?ytkownika zawartych w tych tre?ciach informacyjnych nale?y skontaktowa? si? ze ?ród?em tre?ci informacyjnych i podj?? z nim bezpo?redni? wspó?prac? w celu rozwi?zania w?tpliwo?ci. 

Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci w tre?ciach informacyjnychzosta?o ostatnio zaktualizowane 1 stycznia 2023 r.