Δ?λωση Απορρ?του 黑料大湿Posts

Διαθ?σιμο σε ?λλε? γλ?σσε?:

中文(简体版)    中文(繁体版)   Nederlands    English    Fran?ais    Fran?ais(CA)    Deutsch    Italiano    日本语    ???    笔辞谤迟耻驳耻ê蝉    Русский   
Espa?ol    罢ü谤办    ????    dansk    bahasa Indonesia    Polski    svenska    ??????
   

Ημερομην?α ?ναρξη? ισχ?ο?: Ιο?νιο? 2012
Τελευτα?α ενημ?ρωση: 1 Ιανουαρ?ου 2023

Το απ?ρρητο των δεδομ?νων σα? ε?ναι σημαντικ?. Η παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του εξηγε? π?? εμε??, ο ?μιλο? εταιρει?ν 黑料大湿Posts, χειριζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να αναφορικ? με τον ιστ?τοπο, την εφαρμογ? (συμπεριλαμβανομ?νη? μια? εφαρμογ?? για κινητ?), το προ??ν ? την υπηρεσ?α που συνδ?εται με την παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του και τη διαχε?ριση τη? εργασιακ?? σχ?ση? με του? εργαζομ?νου? μα? (τα παραπ?νω τα αποκαλο?με "Υπηρεσ?ε?"). Σε γενικ?? γραμμ?? ισχ?ει για τι? ακ?λουθε? ομ?δε?: 

 • Πελ?τε? και χρ?στε? (συμπεριλαμβανομ?νων των υποψ?φιων πελατ?ν και χρηστ?ν) 

 • Εργαζ?μενοι&苍产蝉辫;

 • Τρ?τοι επιχειρηματικο? συνεργ?τε?, και

 • ?λλα ?τομα που αλληλεπιδρο?ν μαζ? μα? ? των οπο?ων τα προσωπικ? δεδομ?να διατηρο?με. 

Η παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του δεν ισχ?ει για οποιονδ?ποτε ιστ?τοπο, εφαρμογ?, προ??ν ? υπηρεσ?α που διαθ?τει ξεχωριστ? δ?λωση απορρ?του ? που προσφ?ρεται απ? τρ?του?, ?που κ?νοντα? κλικ σε συνδ?σμου? τρ?των ? ενεργοποι?ντα? αυτ?? τι? συνδ?σει? ενδ?χεται να επιτρ?ψει στον τρ?το να συλλ?ξει, να χρησιμοποι?σει ? να κοινοποι?σει δεδομ?να που σα? αφορο?ν. Σα? συνιστο?με να ανατρ?ξετε στι? αντ?στοιχε? δηλ?σει? απορρ?του.

Ποια ε?ναι η 黑料大湿Posts και π?? μπορ? να επικοινων?σω μαζ? σα?;

Η 黑料大湿Posts Corporation ε?ναι μια καναδικ? εταιρε?α και ο ?μιλο? εταιρει?ν 黑料大湿Posts αποτελε?ται απ? πολλ? νομικ? πρ?σωπα με γραφε?α σε ?λο τον κ?σμο. Δε?τε τον πλ?ρη κατ?λογο με τοποθεσ?ε? εδ?.

Η 黑料大湿Posts ενεργε? ω? υπε?θυνο? επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, και ω? τ?τοιο? καθορ?ζει π?? και γιατ? μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν τα προσωπικ? δεδομ?να, εν? η εκ?στοτε εταιρε?α 黑料大湿Posts που παρ?χει μ?α συγκεκριμ?νη Υπηρεσ?α (?πω? προσδιορ?ζεται σε αυτ?ν) ε?ναι ο κ?ριο? υπε?θυνο? επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Η παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του, ωστ?σο, δεν ισχ?ει ?ταν ενεργο?με ω? εκτελ?ν την επεξεργασ?α ? π?ροχο? υπηρεσι?ν σε ?λλον υπε?θυνο επεξεργασ?α? (?πω? οι πελ?τε? μα?). 

Μπορε?τε να στε?λετε τυχ?ν σχ?λια, παρ?πονα ? ερωτ?σει? μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου στη διε?θυνση privacy.issues@thomsonreuters.com ? ταχυδρομικ? στον Διευθυντ? Συμμ?ρφωση? και Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων: 黑料大湿Posts, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland.

Ποια προσωπικ? δεδομ?να συλλ?γετε και επεξεργ?ζεστε;

Γενικ?, συλλ?γουμε, χρησιμοποιο?με, κοινολογο?με και επεξεργαζ?μαστε προσωπικ? δεδομ?να των ακ?λουθων κατηγορι?ν:

Κατηγορ?α

Παραδε?γματα

?νομα & στοιχε?α επικοινων?α?

?νομα, διε?θυνση, αριθμ?? τηλεφ?νου, αναγνωριστικ? χρ?στη μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?, διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου

Πληροφορ?ε? λογαριασμο?

Αναγνωριστικ? λογαριασμο?, Αναγνωριστικ? χρ?στη, προφ?λ λογαριασμο?, ρυθμ?σει? και προτιμ?σει?, ιστορικ? αγορ?ν, συνδρομ?? και εγγραφ??

Πληροφορ?ε? ασφαλε?α?

Διαπιστευτ?ρια χρ?στη (?νομα χρ?στη και κωδικ?? πρ?σβαση?) και παρ?μοιε? πληροφορ?ε? ασφαλε?α?, ατομικ? δραστηρι?τητα δικτ?ου σε αρχε?α καταγραφ?? ασφ?λεια? και ελ?γχου

Στοιχε?α χρ?ωση? και πληρωμ??

Στοιχε?α πληρωμ?? και κ?ρτα? πληρωμ?? ? στοιχε?α τραπεζικο? λογαριασμο?, στοιχε?α επικοινων?α? χρ?ωση?, διε?θυνση αποστολ?? και χρ?ωση?

Συνεισφορ?? χρηστ? & Περιεχ?μενο χρ?στη

Προσωπικ? δεδομ?να σε περιεχ?μενο και επικοινων?ε? που μεταφορτ?νονται, αποστ?λλονται, κοινοποιο?νται ? εισ?γονται μ?σω των Υπηρεσι?ν μα? ? μ?σω των δικτ?ων και τη? υποδομ?? μα?, συμπεριλαμβανομ?νων των σχολ?ων που παρ?χετε σε εμ?? και του περιεχομ?νου των μεταξ? μα? επικοινωνι?ν, ? που αποστ?λλονται μ?σω του δικτ?ου και των Υπηρεσι?ν μα?

Πληροφορ?ε? συσκευ?? και προγρ?μματο? περι?γηση?

Πληροφορ?ε? δικτ?ου και παρ?χου υπηρεσι?ν διαδικτ?ου (ISP), διευθ?νσει? πρωτοκ?λλου Διαδικτ?ου (IP), αναγνωριστικ? συσκευ?ν και προγρ?μματο? περι?γηση?, πληροφορ?ε? συσκευ?ν και προγρ?μματο? περι?γηση?, αναγνωριστικ? διαφ?μιση? αναγνωριστικ? cookie/tracker και σχετικ?? πληροφορ?ε?

Στοιχε?α χρ?ση? και περι?γηση?

Ιστορικ? χρ?ση?, αναζητ?σεων και περι?γηση?, ιστορικ? πορε?α? του χρ?στη (συμπεριλαμβανομ?νων κλικ, πλο?γηση?, ενεργει?ν χρ?στη, αλληλεπιδρ?σεων και επαναλ?ψεων περι?δων σ?νδεση?), αναλυτικ? στοιχε?α και μετρ?σει? χρ?ση? και διαγνωστικ?ν, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? δραστηρι?τητα? αυτ?? στι? Υπηρεσ?ε? και στα εσωτερικ? μα? δ?κτυα και τι? εταιρικ?? συσκευ?? απ? εργαζομ?νου?, εργολ?βου? και επισκ?πτε? του ιστ?τοπου.

Δεδομ?να τοποθεσ?α?

Περιοχ?, χ?ρα, πολιτε?α και αδρ? και ακριβ? δεδομ?να γεωεντοπισμο?

Δημογραφικ? στοιχε?α

Ηλικ?α, ημερομην?α γ?ννηση?, οικογενειακ? κατ?σταση, φ?λο, φυσικ? χαρακτηριστικ?, στρατολογικ? κατ?σταση, πολιτικ??, θρησκευτικ?? ? φιλοσοφικ?? πεποιθ?σει?, γενετ?σιο? προσανατολισμ??, φυλετικ? ? εθνοτικ? καταγωγ?, συμμετοχ? σε συνδικαλιστικ?? οργαν?σει?

Εικ?νε?, ?χο?, β?ντεο

Εικ?νε?, ?χο?, β?ντεο, συμπεριλαμβανομ?νου υλικο? απ? CCTV και ?λλε? κ?μερε? ασφαλε?α? που χρησιμοποιο?νται στι? τοποθεσ?ε? και τι? εκδηλ?σει? μα?

Συμπερ?σματα αντληθ?ντα απ? προσωπικ? δεδομ?να

Προφ?λ που αντικατοπτρ?ζουν τι? προτιμ?σει?, τα χαρακτηριστικ?, τι? ψυχολογικ?? τ?σει?, τι? προδιαθ?σει?, τη συμπεριφορ?, τι? στ?σει?, τη νοημοσ?νη, τι? ικαν?τητε? και την ?φεση εν?? ατ?μου.

Πληροφορ?ε? σταδιοδρομ?α?, εκπα?δευση? και οργανισμο?

Συνδεδεμ?νοι οργανισμο? (?πω? εργοδ?τη?, κλαδικ?? εν?σει? ? φορε?? αδειοδ?τηση?) και κατ?σταση, θ?ση και τ?τλο?, στοιχε?α για συναδ?λφου? και επαφ??, ιστορικ? σταδιοδρομ?α? και εκπα?δευση?, επαγγελματικ?? πιστοποι?σει? και ?δειε?, αριθμ?? ταυτ?τητα? εργαζομ?νου, φ?κελο? εργαζομ?νου (συμπεριλαμβανομ?νων πληροφορι?ν απ?δοση? και αποδοχ?ν), πληροφορ?ε? α?τηση? εργασ?α?

?λεγχοι ιστορικο?

Πληροφορ?ε? απ? ελ?γχου? ιστορικο?, συμπεριλαμβανομ?νου του ποινικο? ιστορικο?

Πληροφορ?ε? υγε?α?, παροχ?ν και ασφ?λιση?

Εγγραφ? και συμμετοχ? σε προγρ?μματα ασφ?λιση? ? παροχ?ν, προσωπικ? στοιχε?α δικαιο?χων, μελ?ν τη? οικογ?νεια?, επαφ?ν ?κτακτη? αν?γκη? ? εξαρτ?μενων ατ?μων, ιατρικ? ιστορικ?, πληροφορ?ε? αναπηρ?α?

Στοιχε?α ταυτ?τητα?

Κρατικ? ταυτ?τητα, κρατικ? αναγνωριστικ? (?πω? φορολογικ? αναγνωριστικ?, αριθμο? κοινωνικ?? ασφ?λιση? ? εθνικ?? ασφ?λιση? και αριθμο? διαβατηρ?ου ? ?δεια? οδ?γηση?)

Οικονομικ?? πληροφορ?ε?

Οικονομικ? κατ?σταση, φορολογικ?? δηλ?σει? και σχετικ?? πληροφορ?ε?, υποβολ?? οικονομικ?ν στοιχε?ων, πιστοληπτικ? ικαν?τητα, μισθοδοσ?α και σχετικ?? πληροφορ?ε?

Νομικ?? πληροφορ?ε?

Νομικ? καθεστ??, καθεστ?? μεταν?στευση?, νομικ?? δικαστικ?? υποθ?σει? και διαδικασ?ε?, κρατικ? αρχε?α, στοιχε?α για την προσωπικ? ? την ακ?νητη περιουσ?α, δεσμε?σει? και δικαστικ?? αποφ?σει?, στοιχε?α θαν?των, δημ?σιε? υποβολ??, ιστορικ? οδ?γηση?, ?δειε? και εγγραφ?? και ποινικ?? πληροφορ?ε? (?πω? στοιχε?α για συλλ?ψει?, κατηγορ?ε?, καταδ?κε? και φυλακ?σει?)

(Για του? κατο?κου? τη? Καλιφ?ρνια, οι απαιτο?μενε? κοινολογ?σει? σ?μφωνα με το CCPA/CPRA περιγρ?φονται στη δ?λωση California Statement.)

Σημε?ωση για το απ?ρρητο των παιδι?ν στο διαδ?κτυο.
Οι διαδικτυακ?? Υπηρεσ?ε? μα? παρ?χουν λ?σει? πληροφ?ρηση? που προορ?ζονται για επαγγελματ?ε? και δεν συλλ?γουμε εν γν?σει μα? προσωπικ? δεδομ?να παιδι?ν κ?τω των δεκα?ξι (16) ετ?ν.

Π?? συλλ?γετε προσωπικ? δεδομ?να;

 • ?μεσε? αλληλεπιδρ?σει?: Παρ?χετε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?ταν αλληλεπιδρ?τε μαζ? μα?, ?πω? ?ταν εγγρ?φεστε για Υπηρεσ?ε?, συμπληρ?νετε φ?ρμε?, επικοινωνε?τε μαζ? μα?, κ?νετε α?τηση για θ?σει? εργασ?α? και εργ?ζεστε για εμ??.

 • Συνεισφορ?? χρηστ?ν: Συλλ?γουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?ταν εσε?? ? ?λλοι μεταφορτ?νετε, κοινοποιε?τε, στ?λνετε ? εισ?γετε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? μ?σω των Υπηρεσι?ν ? των δικτ?ων μα? ? ?ταν επικοινωνε?τε μαζ? μα?.

 • Αυτ?ματα: Συλλ?γουμε αυτ?ματα προσωπικ? δεδομ?να που σα? αφορο?ν ?ταν αλληλεπιδρ?τε μαζ? μα?, ?πω? ?ταν χρησιμοποιε?τε τι? Υπηρεσ?ε? μα?, επισκ?πτεστε τα γραφε?α ? συμμετ?χετε σε εκδηλ?σει? μα?, ανο?γετε email ? βλ?πετε διαφημ?σει? απ? εμ??, ? επικοινωνε?τε μαζ? μα?. Ενδ?χεται να συλλ?ξουμε προσωπικ? δεδομ?να χρησιμοποι?ντα? cookie και ?λλε? παρεμφερε?? τεχνολογ?ε?, και σα? συνιστο?με να ανατρ?ξετε στην Δ?λωση Cookie & διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα ?που μπορε?τε να βρε?τε περισσ?τερε? πληροφορ?ε?.

 • Πηγ?? τρ?των ? δημοσ?ω? διαθ?σιμε?: Ενδ?χεται να λ?βουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να απ? τρ?του?, ?πω? τρ?του? επιχειρηματικο?? συνεργ?τε? μα? (συμπεριλαμβανομ?νων data broker και συνεργατ?ν διαφ?μιση?), του? οργανισμο?? σα?, κρατικ?? υπηρεσ?ε? που δημοσιε?ουν δημ?σια στοιχε?α και ?λλε? δημ?σια ? γενικ? διαθ?σιμε? πηγ?? (συμπεριλαμβανομ?νων των διαδικτυακ?ν ιστ?τοπων).

Π?? χρησιμοποιε?τε τα προσωπικ? δεδομ?να;

Αυτ? η εν?τητα περιλαμβ?νει λεπτομ?ρειε? για του? σκοπο?? για του? οπο?ου? χρησιμοποιο?με προσωπικ? δεδομ?να και του? διαφορετικο?? νομικο?? λ?γου? (καλο?νται και νομικ? β?ση) επεξεργασ?α? αυτ?ν των προσωπικ?ν δεδομ?νων.

Σκοπ??

Νομικ? β?ση

 • Για την εκπλ?ρωση των συμβατικ?ν μα? υποχρε?σεων, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? καταχ?ριση? του λογαριασμο? σα? και τη? παροχ?? των Υπηρεσι?ν μα? και τη? εκπλ?ρωση? των υποχρε?σε?ν μα? ω? εργοδ?τη

 • Για την επικοινων?α μαζ? σα? σχετικ? με τι? Υπηρεσ?ε? μα? και τη διεκπερα?ωση σχετικ?ν συναλλαγ?ν

 • Για οποιονδ?ποτε σκοπ? με τη συγκατ?θεσ? σα? ? για να ακολουθ?σουμε τι? οδηγ?ε? σα?

 • Η απ? πλευρ?? μα? εκτ?λεση μια? σ?μβαση?

 • ?πω? περιγρ?φεται στι? συγκαταθ?σει? ? τι? οδηγ?ε? σα? 

 • Για τη λειτουργ?α, βελτ?ωση ?/και εξατομ?κευση των Υπηρεσι?ν, των εταιρικ?ν δικτ?ων και συσκευ?ν, των γραφε?ων, των εκδηλ?σεων και τη? σχετικ?? υποδομ?? μα?

 • Αν?πτυξη ν?ων προ??ντων, υπηρεσι?ν, περιεχομ?νου και ?λλων προσφορ?ν 

 • Παρακολο?θηση τη? χρ?ση? των Υπηρεσι?ν, των εταιρικ?ν δικτ?ων και συσκευ?ν, των γραφε?ων, των εκδηλ?σεων και τη? σχετικ?? υποδομ?? μα?

 • ?λεγχο? τη? χρ?ση? των Υπηρεσι?ν, των εταιρικ?ν δικτ?ων και συσκευ?ν, των γραφε?ων, των εκδηλ?σεων και τη? σχετικ?? υποδομ?? μα?

 • Διασφ?λιση τη? ασφ?λεια? των Υπηρεσι?ν, των εταιρικ?ν δικτ?ων και συσκευ?ν, των γραφε?ων, των εκδηλ?σεων και τη? σχετικ?? υποδομ?? μα?

 • Εντοπισμ?? απ?τη? και κατ?χρηση? των Υπηρεσι?ν, των εταιρικ?ν δικτ?ων και συσκευ?ν, των γραφε?ων, των εκδηλ?σεων και τη? σχετικ?? υποδομ?? μα?

 • Διαχε?ριση των εσωτερικ?ν μα? λειτουργι?ν (?πω? διαχε?ριση λογαριασμ?ν, χρησιμοπο?ηση εταιρικ?ν π?ρων, χρε?σει?, αντιμετ?πιση προβλημ?των, επισκευ?)

 • Η απ? πλευρ?? μα? εκτ?λεση μια? σ?μβαση?

 • ?πω? περιγρ?φεται στι? συγκαταθ?σει? ? τι? οδηγ?ε? σα? 

 • Για την επιδ?ωξη ?ννομων συμφερ?ντων

 • Παροχ? των Υπηρεσι?ν μα? σε τρ?του? ?που οι Υπηρεσ?ε? και το περιεχ?μεν? μα? περιλαμβ?νουν τα προσωπικ? σα? δεδομ?να. Σ?μφωνα με ορισμ?νου? τοπικο?? ν?μου? περ? απορρ?του, αυτ? μπορε? να συνιστ? "π?ληση" προσωπικ?ν δεδομ?νων.

 • Η απ? πλευρ?? μα? εκτ?λεση μια? σ?μβαση?

 • ?πω? περιγρ?φεται στι? συγκαταθ?σει? ? τι? οδηγ?ε? σα? 

 • Για την επιδ?ωξη ?ννομων συμφερ?ντων

 • Αποστολ? σε εσ?? εξατομικευμ?νων διαφημ?σεων και ενεργει?ν μ?ρκετινγκ με β?ση τα ενδιαφ?ροντα 

 • Βελτ?ωση και αν?πτυξη ν?ων εκστρατει?ν, τμημ?των και υλικ?ν μ?ρκετινγκ

 • Για να μπορ?σετε να συμμετ?σχετε σε μια κλ?ρωση, ?ναν διαγωνισμ? ? να συμπληρ?σετε μια ?ρευνα

 • ?πω? περιγρ?φεται στι? συγκαταθ?σει? ? τι? οδηγ?ε? σα?

 • Για την επιδ?ωξη ?ννομων συμφερ?ντων

 • Διαχε?ριση τη? σχ?ση? με του? αιτο?ντε? και του? εργαζομ?νου? (?πω? για τη διαδικασ?α α?τηση?, ελ?γχου? ιστορικο?, διαδικασ?α ενσωμ?τωση?, διαχε?ριση εργαζομ?νων)

 • Παροχ?, διαχε?ριση ?/και βελτ?ωση των παροχ?ν που προσφ?ρονται στου? εργαζομ?νου?

 • Βελτ?ωση τη? εμπειρ?α? των εργαζομ?νων μα?

 • Επικοινων?α μαζ? σα? σχετικ? με σκοπο?? αναζ?τηση? εργαζομ?νων και επικοινων?α? με πρ?ην εργαζομ?νου?, καθ?? και διαχε?ριση? ανθρ?πινου δυναμικο?

 • Η απ? πλευρ?? μα? εκτ?λεση μια? σ?μβαση?

 • ?πω? περιγρ?φεται στι? συγκαταθ?σει? ? τι? οδηγ?ε? σα?

 • Για την επιδ?ωξη ?ννομων συμφερ?ντων

 • ?σκηση των δικαιωμ?των μα? ?/και προστασ?α των δικαιωμ?των ? τη? ιδιοκτησ?α? υμ?ν ? ?λλων 

 • Π?ληση, συγχ?νευση, εξαγορ? ? ?λλω? δι?θεση τη? επιχε?ρησ?? μα?

 • Προαγωγ? των λοιπ?ν εμπορικ?ν και οικονομικ?ν μα? συμφερ?ντων, ?πω? επιτρ?πεται απ? το ν?μο

 • Για ?λλου? σκοπο?? ?πω? απαιτε?ται ? επιτρ?πεται απ? τον ν?μο

 • Για την επιδ?ωξη ?ννομων συμφερ?ντων 

 • Για συμμ?ρφωση με τι? νομικ?? μα? υποχρε?σει?

 • Για την προστασ?α των ζωτικ?ν συμφερ?ντων υμ?ν ? ?λλων προσ?πων

Σε ποιου? κοινοποιε?τε τα προσωπικ? δεδομ?να;

 • Στου? οργανισμο?? και τι? επαφ?? σα?.

 • Σε θυγατρικ?? εντ?? του ομ?λου εταιρει?ν 黑料大湿Posts.

 • Σε τρ?του? επιχειρηματικο?? συνεργ?τε? που υποστηρ?ζουν τη δραστηρι?τητ? μα?, ?πω? το περιεχ?μεν? μα?, και σε ?λλου? συνεργ?τε?, προμηθευτ?? και υπεργολ?βου?, παρ?χου? αναλυτικ?ν στοιχε?ων, διαφημιστικ?? εταιρε?ε? και εταιρε?ε? μ?ρκετινγκ, οργανισμο?? αξιολ?γηση? πιστοληπτικ?? ικαν?τητα? και ?λλου? τρ?του? που απασχολο?με.

 • Σε τρ?του? για την προ?θηση των προ??ντων ? υπηρεσι?ν του? σε εσ??.

 • Σε τρ?του? πελ?τε? και χρ?στε? ?που οι Υπηρεσ?ε? και το περιεχ?μενο περιλαμβ?νουν τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, ?πω? ?ταν συγκεντρ?νουμε πληροφορ?ε? απ? δι?φορε? δημ?σιε? και ιδιωτικ?? πηγ?? για να δημιουργ?σουμε λ?στε?, αναφορ??, προφ?λ και καταλ?γου? (?πω? καταλ?γου? δικηγ?ρων και νομικ?ν επαγγελματι?ν), μ?σω των οπο?ων αυτ? το περιεχ?μενο μπορε? να διατ?θεται σε ?λου? του? χρ?στε? αυτ?ν των Υπηρεσι?ν. Σ?μφωνα με ορισμ?νου? τοπικο?? ν?μου? περ? απορρ?του, αυτ? μπορε? να συνιστ? "π?ληση" προσωπικ?ν δεδομ?νων. 

 • Σε κρατικ?? υπηρεσ?ε? και τρ?του? που εμπλ?κονται στην π?ληση ? την αγορ? μια? επιχε?ρηση? ? περιουσιακ?ν στοιχε?ων, μεταξ? ?λλων σε σχ?ση με συγχ?νευση, εκπο?ηση, αναδι?ρθρωση, αναδιοργ?νωση, πτ?χευση, εκκαθ?ριση, λ?ση ? με ?λλο τρ?πο δι?θεση περιουσιακ?ν στοιχε?ων.

 • Σε υπηρεσ?ε? επιβολ?? του ν?μου, κρατικ?? υπηρεσ?ε? ? ?λλου? τρ?του? προκειμ?νου να συμμορφων?μαστε με τυχ?ν ν?μο, δικαστικ? εντολ?, νομικ? α?τημα ? ?λλη νομικ? διαδικασ?α, καθ?? και για την επιβολ? των συμφωνι?ν μα? ? την προστασ?α των δικαιωμ?των, τη? ιδιοκτησ?α? ? τη? ασφ?λεια? τη? επιχε?ρησ?? μα?, των εργαζομ?νων, των πελατ?ν ? ?λλων (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? ασφ?λεια? στον κυβερνοχ?ρο, τη? προστασ?α? απ? απ?τη και τη? με?ωση? του πιστωτικο? κινδ?νου).

 • Σε ?λλου? ?ταν ε?ναι απαρα?τητο για να εκπληρ?σουμε του? σκοπο?? για του? οπο?ου? ?χετε δ?σει τη συγκατ?θεσ? σα? ? να ακολουθ?σουμε τι? οδηγ?ε? σα?.

Πο? αποθηκε?ετε τα προσωπικ? δεδομ?να;

?πω? περιγρ?φεται παραπ?νω, ε?μαστε ?να? παγκ?σμιο? οργανισμ??, επομ?νω? τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ενδ?χεται να διαβιβαστο?ν εκτ?? τη? χ?ρα? καταγωγ?? σα? και να αποθηκε?ονται σε πολλ?? χ?ρε?, συμπεριλαμβανομ?νων των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν, απ? τι? οπο?ε? θα δ?δεται επ?ση? πρ?σβαση σε αυτ?. ?ταν αλληλεπιδρ?τε μαζ? μα?, μα? εξουσιοδοτε?τε να διαβιβ?σουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να εκτ?? τη? χ?ρα? καταγωγ?? σα? και αναγνωρ?ζετε τον κ?νδυνο διαβ?βαση? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων σε χ?ρε? που μπορε? να παρ?χουν χαμηλ?τερη προστασ?α απ? του? ν?μου? περ? απορρ?του τη? χ?ρα? σα?, και ενδ?χεται να μην ε?μαστε σε θ?ση να εμποδ?σουμε τι? κρατικ?? αρχ?? σε ορισμ?νε? χ?ρε? απ? το να αποκτο?ν πρ?σβαση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να.

Τι μ?τρα λαμβ?νετε για την προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων;

Εργαζ?μαστε για την εφαρμογ? τεχνικ?ν και οργανωτικ?ν μ?τρων που ?χουν σχεδιαστε? για την προστασ?α τη? ασφ?λεια? των προσωπικ?ν δεδομ?νων. Ωστ?σο, καμ?α μ?θοδο? διαβ?βαση? μ?σω Διαδικτ?ου ? ηλεκτρονικ? αποθ?κευση δεν ε?ναι 100% ασφαλ?? και δεν μπορο?με να εγγυηθο?με την απ?λυτη ασφ?λει? αυτ??. Η ασφ?λεια των δεδομ?νων σα? εξαρτ?ται και απ? εσ??: ?χετε ευθ?νη να χρησιμοποιε?τε μοναδικ?, ισχυρ? ον?ματα χρ?στη και κωδικο?? πρ?σβαση? για κ?θε ?ναν απ? του? λογαριασμο?? σα? και να φροντ?ζεται για την προστασ?α τη? εμπιστευτικ?τητα? αυτ?ν των ονομ?των χρ?στη και κωδικ?ν πρ?σβαση?. Δεν φ?ρουμε ευθ?νη για τυχ?ν παρ?καμψη οποιωνδ?ποτε ρυθμ?σεων απορρ?του ? μ?τρων κυβερνοασφ?λεια? που περιλαμβ?νονται στι? Υπηρεσ?ε? μα?, ο?τε για διαβ?βαση προσωπικ?ν δεδομ?νων που γ?νεται με δικ? σα? ευθ?νη.

Για π?σο δι?στημα διατηρε?τε τα προσωπικ? δεδομ?να;

Διατηρο?με τα προσωπικ? δεδομ?να ?πω? απαιτε?ται απ? το πρ?γραμμα διατ?ρηση? εταιρικ?ν αρχε?ων μα?, το οπο?ο ποικ?λλει αν?λογα με την Υπηρεσ?α, τον τομ?α τη? επιχε?ρηση?, τη χ?ρα, τι? κατηγορ?ε? αρχε?ων και του? τ?που? εγγραφ?ν. Υπολογ?ζουμε την περ?οδο διατ?ρηση? με β?ση τον χρ?νο που ε?ναι απαρα?τητα τα προσωπικ? δεδομ?να για: (α) την εκπλ?ρωση των σκοπ?ν που περιγρ?φονται στην παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του, (β) την τ?ρηση των χρονοδιαγραμμ?των που απαιτο?νται ? προτε?νονται απ? ρυθμιστικ?? αρχ??, επαγγελματικο?? φορε?? ? εν?σει?, (γ) συμμ?ρφωση με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α, τι? νομικ?? δεσμε?σει? και ?λλε? νομικ?? υποχρε?σει? (συμπεριλαμβανομ?νων των συμβατικ?ν υποχρε?σεων) και (δ) συμμ?ρφωση με τα αιτ?ματ? σα?.

Τι δικαι?ματα ?χω στα προσωπικ? μου δεδομ?να;

Οι τοπικο? ν?μοι περ? απορρ?του τη? χ?ρα? σα? ενδ?χεται να σα? παρ?χουν δικαι?ματα σχετικ? με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να και δεν θα υποστε?τε απ? εμ?? διακριτικ? μεταχε?ριση, εν γν?σει μα?, επειδ? ?χετε ασκ?σει οποιοδ?ποτε απ? τα δικαι?ματ? σα?. Αυτ? τα δικαι?ματα διαφ?ρουν με β?ση του? τοπικο?? ν?μου? που ισχ?ουν για εσ??, αλλ? θα μπορο?σαν να περιλαμβ?νουν ?να ? περισσ?τερα απ? τα ακ?λουθα:

 • Δικα?ωμα επιβεβα?ωση? ?τι επεξεργαζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να και, σε τ?τοια περ?πτωση, δικα?ωμα πρ?σβαση?, δι?ρθωση?, ολοκλ?ρωση?, εναντ?ωση? ? περιορισμο? τη? επεξεργασ?α? και διαγραφ?? ορισμ?νων προσωπικ?ν δεδομ?νων που τηρο?με και σα? αφορο?ν, συμπεριλαμβανομ?νου του δικαι?ματο? λ?ψη? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων σε φορητ? αντ?γραφο. Για να υποβ?λετε ?να α?τημα, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? μ?σω τη? .

 • Δικα?ωμα εξα?ρεση? απ? τη λ?ψη email εμπορικ?? προ?θηση? απ? εμ??, για το οπο?ο μπορε?τε να μα? στε?λετε μ?νυμα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? να κ?νετε κλικ στον σ?νδεσμο κατ?ργηση? εγγραφ?? στο κ?τω μ?ρο? κ?θε email που λαμβ?νετε απ? εμ??.

 • Οι κ?τοικοι τη? Νεβ?δα και τη? Βιρτζ?νια και, απ? την 1η Ιουλ?ου 2023, οι κ?τοικοι του Κολορ?ντο και του Κον?κτικατ και, απ? την 31η Δεκεμβρ?ου 2023, οι κ?τοικοι τη? Γιο?τα ενδ?χεται να ?χουν επ?ση? δικα?ωμα εξα?ρεση? απ? τη χρ?ση των προσωπικ?ν του? δεδομ?νων για σκοπο?? στοχευμ?νη? διαφ?μιση? (περιλαμβανομ?νη? τη? online συμπεριφορικ?? διαφ?μιση?) ?/και εξα?ρεση? απ? την π?ληση των προσωπικ?ν του? δεδομ?νων κ?νοντα? κλικ στον σ?νδεσμο “” ? καλ?ντα? στο τηλ?φωνο 1-866-633-7656.

Οι κ?τοικοι τη? Καλιφ?ρνια ενδ?χεται να ?χουν τα δικαι?ματα που περιγρ?φονται στη δ?λωση California Statement, εν? τα αιτ?ματα για προ??ντα δημ?σιων αρχε?ων υποβ?λλονται ?πω? περιγρ?φεται στη δ?λωση .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαι?ματα αυτ? δεν ε?ναι απολ?τω? εγγυημ?να και ισχ?ουν αρκετ?? εξαιρ?σει? ?που ενδ?χεται να μην ?χουμε υποχρ?ωση να εκπληρ?σουμε το α?τημ? σα?. Η απ? πλευρ?? μα? συμμ?ρφωση με τα δικαι?ματα αυτ? ε?ναι υποχρεωτικ? μ?νο στον βαθμ? που ενεργο?με ω? υπε?θυνο? επεξεργασ?α? αυτ?ν των δεδομ?νων και τα αιτο?μενα δικαι?ματα ?χουν παραχωρηθε? και ισχ?ουν για εσ?? σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α περ? προστασ?α? δεδομ?νων. Συμβουλευθε?τε του? τοπικο?? ν?μου? περ? προστασ?α? δεδομ?νων για να προσδιορ?σετε ποια δικαι?ματα μπορε? να ε?ναι διαθ?σιμα σε εσ?? και π?τε η πρ?σβαση σε αυτ? τα δικαι?ματα ε?ναι περιορισμ?νη. Μπορε?τε να ασκ?σετε ?νσταση κατ? μια? αρνητικ?? απ?φαση? σχετικ? με τα αιτ?ματ? σα? με email ? γραπτ?? προ? εμ?? και ?χετε το δικα?ωμα να υποβ?λετε καταγγελ?α στην τοπικ? ρυθμιστικ? αρχ? ε?ν δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με τι? απαντ?σει? μα? στα αιτ?ματ? σα? ? με τον τρ?πο που διαχειριζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να. Ωστ?σο, σα? συνιστο?με να επικοινων?σετε πρ?τα μαζ? μα? ?στε να αντιμετωπ?σουμε ?μεσα τι? ανησυχ?ε? σα?.

Αλλαγ?? στην παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του

Με την π?ροδο του χρ?νου αναμ?νεται να επ?λθουν αλλαγ?? στην παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του. Διατηρο?με το δικα?ωμα να την ενημερ?νουμε αν? π?σα στιγμ?, για οποιονδ?ποτε λ?γο. Θα σα? ειδοποι?σουμε για τυχ?ν αλλαγ?? στη Δ?λωση Απορρ?του αλλ?ζοντα? την ημερομην?α "Τελευτα?α Ενημ?ρωση" και δημοσιε?οντα? την ενημερωμ?νη Δ?λωση Απορρ?του σε αυτ? τη σελ?δα. Ενδ?χεται να στ?λνουμε μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου περιοδικ?? υπενθυμ?σει? για τι? ειδοποι?σει? και του? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει?, αλλ? θα πρ?πει να ελ?γχετε συχν? τι? Υπηρεσ?ε? μα? για να βλ?πετε την τρ?χουσα Δ?λωση Απορρ?του και τυχ?ν αλλαγ?? που ?γιναν σε αυτ?ν. 

Ε?ν υπ?ρχουν διαφορ?? μεταξ? τη? αγγλικ?? ?κδοση? τη? Δ?λωση? Απορρ?του και μια? μεταφρασμ?νη? ?κδοση? σε ?λλη γλ?σσα, υπερισχ?ει η αγγλικ? ?κδοση.

Συμπληρωματικ?? Δηλ?σει? Απορρ?του

Αν?λογα με τη συγκεκριμ?νη Υπηρεσ?α που χρησιμοποιε?τε ? τι? συγκεκριμ?νε? αλληλεπιδρ?σει? που ?χετε μαζ? μα? (?πω? ?ταν κ?νετε α?τηση για εργασ?α ? εργ?ζεστε για εμ??), ενδ?χεται να παρ?χουμε διαφορετικ?? ? συμπληρωματικ?? δηλ?σει? απορρ?του που περιγρ?φουν και δι?πουν τον τρ?πο με τον οπο?ο χρησιμοποιο?με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να. Σε αυτ? την περ?πτωση, οι εν λ?γω διαφορετικ?? ? συμπληρωματικ?? δηλ?σει? απορρ?του ισχ?ουν για τη συγκεκριμ?νη Υπηρεσ?α ? τι? συγκεκριμ?νε? αλληλεπιδρ?σει?. Αναφορικ?, υπ?ρχουν οι εξ?? συμπληρωματικ?? δηλ?σει? απορρ?του:

 • Για τα προ??ντα Πρ?ληψη? Κινδ?νου και Απ?τη? (τα οπο?α αποκαλο?με “"Προ??ντα Δημ?σιων Αρχε?ων") περιλαμβανομ?νου του Δημ?σια Αρχε?α Westlaw και του CLEAR), ανατρ?ξτε στη συμπληρωματικ? δ?λωση .

Supplemental Privacy Statement?for California consumers under CCPA/CPRA?

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

?

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

?

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

?

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

?

G. Geolocation data

Physical location or movements.

?

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

?

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

?

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

?

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless 黑料大湿Posts is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.

?


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

?

D. Commercial information

?

E. Biometric information

?

F. Internet or other similar network activity

?

G. Geolocation data

?

H. Sensory data

?

I. Professional or employment-related information

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

?

K. Inferences drawn from other personal information

?

L. Sensitive personal information

?


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

?

D. Commercial information

?

E. Biometric information

?

F. Internet or other similar network activity

?

G. Geolocation data

?

H. Sensory data

?

I. Professional or employment-related information

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

?

K. Inferences drawn from other personal information

?

L. Sensitive personal information

?

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our , by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


Δ?λωση Cookie & διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα

Η παρο?σα Δ?λωση Cookie & διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα συμπληρ?νει τη Δ?λωση Απορρ?του και συγκεκριμ?να εξηγε? τον τρ?πο με τον οπο?ο εμε?? και οι τρ?τοι συνεργ?τε? μα? χρησιμοποιο?με τα cookie και ?λλε? τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση? (τι? οπο?ε? αποκαλο?με “Τεχνολογ?ε? Παρακολο?θηση?”), για σκοπο?? που περιλαμβ?νουν την διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα, καθ?? και τι? διαθ?σιμε? σε εσ?? επιλογ?? για τον ?λεγχ? του?.

Τι ε?ναι τα cookie και ?λλε? τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση?;

Τα "cookie" ε?ναι μικρ? κομμ?τια δεδομ?νων μ?σα σε αρχε?α κειμ?νου τα οπο?α αποθηκε?ονται στο πρ?γραμμα περι?γηση?, στον υπολογιστ? σα? ? σε ?λλη συσκευ?. Τα cookie που χρησιμοποιο?με μπορε? να περιλαμβ?νουν "flash cookie" (? "τοπικ? κοιν?χρηστα αντικε?μενα") και "HTML5 cookie" που αποθηκε?ουν πληροφορ?ε? στη συσκευ? σα? (εκτ?? του προγρ?μματο? περι?γηση?) και αφορο?ν συγκεκριμ?νο περιεχ?μενο που υποστηρ?ζεται απ? Adobe? Flash ? HTML5. Εμε?? και οι τρ?τοι συνεργ?τε? μα? ενδ?χεται επ?ση? να χρησιμοποι?σουμε ?λλε? τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση?, ?πω? "web beacons" (επ?ση? γνωστ? ω? "ετικ?τε?" και "pixel") που ε?ναι μικρ?? εικ?νε? ενσωματωμ?νε? στι? Υπηρεσ?ε?, το περιεχ?μενο ? τα μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου μα?, καθ?? και "ενσωματωμ?νε? δ?σμε? ενεργει?ν" που ε?ναι κομμ?τια κ?δικα που κατεβα?νουν προσωριν? στη συσκευ? σα?. Αυτ?? οι ?λλε? τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση? χρησιμοποιο?νται συχν? σε συνδυασμ? με τα cookie, αλλ? ενδ?χεται να αποθηκε?ονται στη συσκευ? σα? με διαφορετικ? τρ?πο απ? τα cookie, επομ?νω? η απενεργοπο?ηση των cookie ενδ?χεται να μην απενεργοποιε? επ?ση? αυτ?? τι? τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση?.

Αυτ?? οι Τεχνολογ?ε? Παρακολο?θηση? ενδ?χεται να λειτουργο?ν και να ρυθμ?ζονται απ? εμ?? ("first party trackers") ? απ? του? τρ?του? συνεργ?τε? μα?, ?πω? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, διαφημιστικ? δ?κτυα και π?ροχοι περιεχομ?νου ("third party trackers"), εν? ε?ναι δυνατ?ν να ρυθμιστο?ν για μ?α μ?νο επ?σκεψη (μ?σω εν?? "session tracker") και να διαγρ?φονται μετ? την επ?σκεψη, ? να παραμ?νουν στη συσκευ? σα? για περισσ?τερε? επισκ?ψει? (μ?σω εν?? "persistent tracker").

Γιατ? χρησιμοποιο?με cookie και ?λλε? τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση?;

Χρησιμοποιο?με τεχνολογ?ε? παρακολο?θηση? για πολλο?? διαφορετικο?? σκοπο??: αυτ?? οι τεχνολογ?ε? χρησιμοποιο?νται ευρ?ω? για να θυμ?μαστε εσ?? και τι? προτιμ?σει? σα? και να κατανοο?με π?? αλληλεπιδρ?τε μαζ? μα?, ?στε να μπορο?με να εκτελο?με βασικ?? λειτουργ?ε? (?πω? η παροχ? των Υπηρεσι?ν μα? ? η παροχ? περιεχομ?νου και η δυνατ?τητα εγγραφ?? και διατ?ρηση? τη? σ?νδεση? των χρηστ?ν), να εξατομικε?ουμε τι? Υπηρεσ?ε? και το περιεχ?μεν? μα? και να διασφαλ?ζουμε μια ποιοτικ?, συνεπ? και αποτελεσματικ? εμπειρ?α για του? χρ?στε? μα?, να αναλ?ουμε τη χρ?ση των Υπηρεσι?ν απ? εσ?? και τι? αλληλεπιδρ?σει? σα? με το περιεχ?μενο (συμπεριλαμβανομ?νων των μηνυμ?των ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου) και να παρ?χουμε διαφ?μιση με μετρ?σιμο τρ?πο (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα).

Π?? μπορε?τε να ελ?γξετε τη χρ?ση των Τεχνολογι?ν Παρακολο?θηση?;

Μπορε? να επιθυμε?τε να περιορ?σετε τη χρ?ση των cookie ? να αποτρ?ψετε εντελ?? τον ορισμ? του?. Τα περισσ?τερα σ?γχρονα προγρ?μματα περι?γηση? σ?? επιτρ?πουν να αλλ?ξετε τι? ρυθμ?σει? των cookie και ?λλων τεχνολογι?ν παρακολο?θηση? και συν?θω? μπορε?τε να βρε?τε αυτ?? τι? ρυθμ?σει? στο μενο? επιλογ?ν ? προτιμ?σεων του προγρ?μματο? περι?γηση?. Τα flash cookie μπορο?ν να διαγραφο?ν μ?νο μ?σα απ? το Adobe Flash και ?χι μ?σω του προγρ?μματο? περι?γηση?. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο διαχε?ριση? των flash cookie ανατρ?ξτε σε . Επιπλ?ον, μπορε?τε να ζητ?σετε εξα?ρεση απ? τα Google Analytics εγκαθιστ?ντα? το τη? Google. 

Μπορε? επ?ση? να δε?τε ?να "cookie banner" σε ορισμ?νε? απ? τι? Υπηρεσ?ε? μα?, το οπο?ο σα? επιτρ?πει να διαχειρ?ζεστε τη χρ?ση των cookie και ?λλων τεχνολογι?ν παρακολο?θηση? – κ?ντε κλικ στο banner για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookie που χρησιμοποιο?νται στη συγκεκριμ?νη Υπηρεσ?α και τι μπορε?τε να απενεργοποι?σετε, αλλ? σημει?στε ?τι δεν μπορε?τε να απενεργοποι?σετε καμ?α τεχνολογ?α παρακολο?θηση? που ?χει κατηγοριοποιηθε? ω? απολ?τω? απαρα?τητη. 

Λ?βετε υπ?ψη ?τι ορισμ?νε? απ? τι? λειτουργ?ε? των Υπηρεσι?ν μα? ενδ?χεται να μην λειτουργο?ν σωστ? ε?ν απενεργοποι?σετε ?λα τα cookie ? ?λλε? τεχνολογ?ε?.

Σ?βεστε την επιλογ? Χωρ?? Παρακολο?θηση;

Γενικ?, επ? του παρ?ντο? δεν ανταποκριν?μαστε ο?τε προβα?νουμε σε καμ?α εν?ργεια σχετικ? με τα σ?ματα "χωρ?? παρακολο?θηση" (do not track) του προγρ?μματο? περι?γηση?. Ωστ?σο, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, οι τρ?τοι συνεργ?τε? μα? που ?χουν προ??ντα ενσωματωμ?να στι? Υπηρεσ?ε? μα? σ?βονται τα σ?ματα Χωρ?? παρακολο?θηση.

Τι ε?ναι η διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα;

“Η διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα” αποκαλε?ται επ?ση? “στοχευμ?νη διαφ?μιση”, “online συμπεριφορικ? διαφ?μιση” και “προσωποποιημ?νη διαφ?μιση”, και σε γενικ?? γραμμ?? αποτελε? την προβολ? προσωποποιημ?νων ? στοχευμ?νων διαφημ?σεων σε εσ??, προσαρμοσμ?νων στα συγκεκριμ?να ενδιαφ?ροντα και τη δημογραφικ? σα? ομ?δα. Η διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα μπορε? επ?ση? να περιλαμβ?νει αναλυτικ? στοιχε?α και αναφορ?? που σχετ?ζονται με αυτ?? τι? διαφημ?σει? (?πω? μ?τρηση και απ?δοση διαφημ?σεων, τμηματοπο?ηση και ?ρευνα αγορ??). 

Ενδ?χεται να σα? στε?λουμε διαφημ?σει? βασισμ?νε? στη χρ?ση Τεχνολογι?ν Παρακολο?θηση? και ?λλων πληροφορι?ν που μα? παρ?χετε ?ταν αλληλεπιδρ?τε με τι? Υπηρεσ?ε? μα?, το περιεχ?μεν? μα? και τι? διαφημ?σει? μα?. Προσλαμβ?νουμε δι?φορου? τρ?του? συνεργ?τε? για να αναπτ?ξουμε διαφημ?σει? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα και για τον σκοπ? αυτ? ενδ?χεται να μοιραζ?μαστε με αυτο?? δεδομ?να που σα? αφορο?ν και τι? Τεχνολογ?ε? Παρακολο?θηση? που χρησιμοποιο?με. Για την εκτ?λεση τη? εργασ?α? του?, ορισμ?νοι απ? του? συνεργ?τε? αυτο?? αναπτ?σσουν τι? δικ?? του? Τεχνολογ?ε? Παρακολο?θηση? στι? Υπηρεσ?ε? και το περιεχ?μεν? μα?, και ω? εκ το?του λαμβ?νουν αυτ?ματα τη διε?θυνση IP, το πρ?γραμμα περι?γηση? ? τα στοιχε?α τη? συσκευ?? σα? και ?λλε? πληροφορ?ε? απ? αυτ?? τι? Τεχνολογ?ε? Παρακολο?θηση?. Ορισμ?νοι απ? του? τρ?του? συνεργ?τε? μα? (και του? συνεργ?τε? αυτ?ν) ενδ?χεται επ?ση? να χρησιμοποιο?ν ? να μα? παρ?χουν πρ?σθετε? πληροφορ?ε? για εσ?? που ?χουν συλλ?ξει ανεξ?ρτητα, απ? πηγ?? εκτ?? σ?νδεση? και απ? το διαδ?κτυο, για να στοχε?σουν καλ?τερα και να σα? παρ?χουν πιο συναφε?? και χρ?σιμε? διαφημ?σει?. Ορισμ?νοι απ? του? τρ?του? αυτο?? ενδ?χεται να συλλ?γουν προσωπικ? δεδομ?να σχετικ? με τι? διαδικτυακ?? σα? δραστηρι?τητε? διαχρονικ? και σε διαφορετικο?? ιστ?τοπου?. Λ?βετε υπ?ψη ?τι δεν ελ?γχουμε τι? πρακτικ?? απορρ?του αυτ?ν των τρ?των και οι πρακτικ?? απορρ?του του? δεν καλ?πτονται απ? την παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του.

Π?? μπορε?τε να εξαιρεθε?τε απ? τη διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα;

Εκτ?? απ? τα παραπ?νω, ενδ?χεται επ?ση? να μπορε?τε να επιλ?ξετε να μην λαμβ?νετε διαφημ?σει? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα απ? συμμετ?χουσε? εταιρε?ε? που συμμετ?χουν ε?τε:

 • Στην Digital Advertising Alliance (DAA), ?που μπορε?τε να εξαιρεθε?τε απ? τι? διαφημ?σει? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα χρησιμοποι?ντα? αυτ? το , ?/και

 • Στην Network Advertising Initiative (NAI), ?που μπορε?τε να εξαιρεθε?τε απ? τι? διαφημ?σει? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα χρησιμοποι?ντα? αυτ? το και, για ?σου? βρ?σκονται στην ΕΕ/ΕΟΧ, , ?/και

 • Χρησιμοποι?ντα? την εφαρμογ? για εξα?ρεση απ? κινητ?? συσκευ??.

Ορισμ?νε? κινητ?? συσκευ?? ενδ?χεται να ?χουν ?να αναγνωριστικ? διαφ?μιση? που επιτρ?πει στι? εταιρε?ε? να αναπτ?σσουν διαφημ?σει? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα σε μια συγκεκριμ?νη κινητ? συσκευ? χρησιμοποι?ντα? αυτ? το αναγνωριστικ?. Αν?λογα με τη συσκευ? σα?, ενδ?χεται να μπορε?τε να περιορ?σετε τη διαφ?μιση, την κοιν? χρ?ση αυτο? του αναγνωριστικο? διαφ?μιση? ? να κ?νετε επαναφορ? του αναγνωριστικο? διαφ?μιση?, καθ?? και να επιλ?ξετε να απενεργοποι?σετε την παρακολο?θηση τοποθεσ?α? τη? συσκευ?? – συμπεριλαμβανομ?νη? του ακριβο?? γεωεντοπισμο? – στην κινητ? συσκευ? σα? ? για ορισμ?νε? εφαρμογ??. Ανατρ?ξτε στον κατασκευαστ? τη? συσκευ?? σα? για να κατανο?σετε ποιε? επιλογ?? ε?ναι διαθ?σιμε? για εσ??. Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? αναφορικ? με τι? επιλογ?? σα? στη χρ?ση την δραστηρι?τητα? περι?γησ?? σα? για σκοπο?? διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα, μπορε?τε να επισκεφθε?τε του? εξ?? ιστ?τοπου?: , , , and

Επ?ση?, σε ορισμ?νε? απ? τι? Υπηρεσ?ε? μα? ενδ?χεται επ?ση? να εμφαν?ζονται σ?νδεσμοι για την Απαγ?ρευση π?ληση? των προσωπικ?ν μου δεδομ?νων ? Απαγ?ρευση κοινοπο?ηση? των προσωπικ?ν μου δεδομ?νων (με αυτ? ? με παρ?μοια ον?ματα), κ?νοντα? κλικ στου? οπο?ου? ενδ?χεται να μπορε?τε να εξαιρεθε?τε απ? την "κοινοπο?ηση" ? "π?ληση" των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων ?πω? απαιτε?ται απ? ορισμ?νου? τοπικο?? ν?μου? περ? απορρ?του. Κ?τι τ?τοιο ενδ?χεται να περιορ?σει τον τρ?πο με τον οπο?ο εμε?? και οι τρ?τοι συνεργ?τε? μα? χρησιμοποιο?με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να σε σχ?ση με τη διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα.

Λ?βετε υπ?ψη ?τι ορισμ?νε? απ? τι? επιλογ?? που περιγρ?φονται παραπ?νω αφορο?ν συγκεκριμ?νο πρ?γραμμα περι?γηση? ? συσκευ?, επομ?νω? μπορε? να χρειαστε? να ζητ?σετε εκ ν?ου εξα?ρεση αν χρησιμοποιε?τε διαφορετικ? συσκευ? ? αλλ?ξετε πρ?γραμμα περι?γηση?. Λ?βετε επ?ση? υπ?ψη ?τι, ακ?μη και αν εξαιρεθε?τε απ? τη λ?ψη διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα, ενδ?χεται να λαμβ?νετε διαφημ?σει? και υλικ? μ?ρκετινγκ, αλλ? μπορε? να μην ε?ναι προσωποποιημ?να.

Η παρο?σα Δ?λωση Cookie & διαφ?μιση? με β?ση τα ενδιαφ?ροντα ενημερ?θηκε τελευτα?α φορ? την 1η Ιανουαρ?ου 2023.


Δ?λωση Απορρ?του πληροφοριακο? περιεχομ?νου

1. Εισαγωγ?

Ω? παγκ?σμια εταιρε?α παροχ?? υπηρεσι?ν επιχειρηματικ?? πληροφ?ρηση?, διαν?μουμε πληροφοριακ? περιεχ?μενο μαζ? με τι? Υπηρεσ?ε? μα?. Η παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του πληροφοριακο? περιεχομ?νου συμπληρ?νει την παραπ?νω Δ?λωση Απορρ?του και εξηγε? τον τρ?πο με τον οπο?ο διαν?μουμε και επιμελο?μαστε το πληροφοριακ? περιεχ?μενο στο πλα?σιο των Υπηρεσι?ν μα?.

2. Γιατ? η 黑料大湿Posts δημοσιε?ει πληροφοριακ? περιεχ?μενο;

Η 黑料大湿Posts δημοσιε?ει δι?φορου? τ?που? περιεχομ?νου, ?πω? νομοθετ?ματα, ν?μου?, κανονισμο??, καν?νε?, δικαστικ?? υποθ?σει?, γνωμοδοτ?σει?, αναλ?σει? εμπειρογνωμ?νων, ?ρθρα, ?ντυπα, δημ?σια αρχε?α, πραγματε?ε?, λεξικ? και πολλο?? ?λλου? τ?που? πληροφορι?ν, που θεωρο?με ?τι ?χουν επαγγελματικ? και νομολογιακ? αξ?α για του? πελ?τε? μα? ? το ευρ? κοιν?.

3. Π?? αποκτ? η 黑料大湿Posts το πληροφοριακ? περιεχ?μενο;

Η 黑料大湿Posts αποκτ? πληροφοριακ? περιεχ?μενο με δι?φορου? τρ?που? – ορισμ?νε? φορ?? αγορ?ζουμε ? αποκτο?με με ?δεια χρ?ση? το περιεχ?μενο απ? ?λλου?, ορισμ?νε? φορ?? λαμβ?νουμε το περιεχ?μενο β?σει σ?μβαση? για την επιμ?λεια και διανομ? του περιεχομ?νου, ορισμ?νε? φορ?? αναθ?τουμε οι ?διοι την αν?πτυξη του περιεχομ?νου και ορισμ?νε? φορ?? το περιεχ?μενο συλλ?γεται απ? δι?φορε? δημ?σιε? πηγ??, ?πω? δημ?σια αρχε?α, δημοσιογραφικ?? πηγ?? και δημ?σια διαθ?σιμε? πληροφορ?ε?. Τυχ?ν προσωπικ? δεδομ?να σε πληροφοριακ? περιεχ?μενο που διαν?μεται επακ?λουθα απ? την 黑料大湿Posts προ?ρχονται απ? το πρωτ?τυπο κε?μενο του πληροφοριακο? περιεχομ?νου.

4. Π?? επιμελε?ται η 黑料大湿Posts το πληροφοριακ? περιεχ?μενο;

Εκτ?? απ? τη διανομ? του πληροφοριακο? περιεχομ?νου, η 黑料大湿Posts επιμελε?ται το περιεχ?μενο – με ?λλα λ?για, η 黑料大湿Posts συντ?σσει και παρ?χει περιλ?ψει?, μεταδεδομ?να ? ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ?? με το πρωτ?τυπο περιεχ?μενο. Για παρ?δειγμα, οι υποθ?σει? που αναφ?ρονται στα νομικ? προ??ντα μα? μπορε? να περιλαμβ?νουν ?να εισαγωγικ? σημε?ωμα, μια βασικ? παραπομπ? και ?λλα μεταδεδομ?να, καθ?? και το πρωτ?τυπο πλ?ρε? κε?μενο τη? δικαστικ?? υπ?θεση?. Σε πολλ?? περιπτ?σει?, η 黑料大湿Posts επιμελε?ται το περιεχ?μενο. Τυχ?ν προσωπικ? δεδομ?να που περι?χει η επιμελημ?νη ?κδοση προ?ρχονται απ? προσωπικ? δεδομ?να που περιλαμβ?νονται στο πρωτ?τυπο πληροφοριακ? περιεχ?μενο που παρ?χεται απ? την πηγ? του περιεχομ?νου.

5. Η 黑料大湿Posts επεξεργ?ζεται ? αλλ?ζει την ουσ?α του πρωτ?τυπου πληροφοριακο? περιεχομ?νου;

Εκτ?? απ? τυχ?ν γραφικ?/τυπογραφικ? λ?θη και τι? απαρα?τητε? αλλαγ?? στη μορφοπο?ηση ?στε να αντιστοιχε? στο ?φο? σ?νταξη? του ο?κου, και εκτ?? απ? τυχ?ν οδηγ?ε? που παρ?χονται απ? την πηγ? του πρωτ?τυπου πληροφοριακο? περιεχομ?νου, στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? η 黑料大湿Posts δεν επεξεργ?ζεται ο?τε αλλ?ζει την ουσ?α του πρωτ?τυπου πληροφοριακο? περιεχομ?νου.

6. Τι γ?νεται αν θ?λω να αλλ?ξω ? να διαγρ?ψω τα προσωπικ? μου δεδομ?να που περι?χονται στο πληροφοριακ? περιεχ?μενο ? απλ?? θ?λω να αποσυρθε? το πληροφοριακ? περιεχ?μενο;

Σε πολλ?? περιπτ?σει?, δεν ε?μαστε η πηγ? του πληροφοριακο? περιεχομ?νου και η 黑料大湿Posts δεν ε?ναι υποχρεωμ?νη να αλλ?ξει ? να διαγρ?ψει την ουσ?α του πρωτ?τυπου περιεχομ?νου, συμπεριλαμβανομ?νων τυχ?ν προσωπικ?ν δεδομ?νων, εκτ?? ε?ν λ?βουμε επαληθευμ?νο α?τημα απ? την πηγ? του πληροφοριακο? περιεχομ?νου ?πω?, για παρ?δειγμα, μια δικαστικ? εντολ? απ? το δικαστ?ριο που χειρ?στηκε τη δικαστικ? υπ?θεση αρχικ?.

Ε?ν ?χετε ερωτ?σει? ? ανησυχ?ε? σχετικ? με την ουσ?α οποιουδ?ποτε πληροφοριακο? περιεχομ?νου ? με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?πω? εμφαν?ζονται στο εν λ?γω πληροφοριακ? περιεχ?μενο, επικοινων?στε με την πηγ? του πληροφοριακο? περιεχομ?νου και συνεργαστε?τε απευθε?α? μαζ? τη? για να απαντηθο?ν οι ερωτ?σει? ? να επιλυθο?ν οι ανησυχ?ε? σα?. 

Η παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του πληροφοριακο? περιεχομ?νου ενημερ?θηκε τελευτα?α φορ? την 1η Ιανουαρ?ου 2023.